KİTAPLAR

n Otrar, M., (2002) Ergenlik Dönemi. Ed.Betül Aydın. Gelişim Psikolojisi. (İçinde). s:79-119, Ankara: Polis Akademisi Başkanlığı Yayınları.

n Otrar, M., (2003). Okul Servisiyle Güvenli Ulaşım Kılavuzu. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

n Otrar, M., (2003). Sorunsuz Okula Doğru: Okulda Kriz Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

n Otrar, M., (2003). Sınav Kaygısı: Nasıl Başedebilirim? Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

n Otrar, M., Yıldırım, P.K., (2003). Rehber Kitap: Öğretmenler ve Aileler İçin. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

n Otrar, M., Yıldırım, P.K., (2003). Rehber Kitap: Öğrenciler ve Aileler İçin. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

n Otrar, M., (2004). Çağdaş Eğitim Anlayışı ve Rehberlik: Ed.İsmet Kemertaş. Rehberlik ve Psikolojik Danışma. (İçinde), İstanbul: Birsen Yayınları, s.21-34.

n Otrar, M., & Kemertaş, İ., (2004). Okulda Rehberlik Servisleri (Hizmetleri): Ed.İsmet Kemertaş. Rehberlik ve Psikolojik Danışma. (İçinde), İstanbul: Birsen Yayınları, s.113-123.

n Otrar, M.; Ekşi, H.; Durmuş, A., (2004). Sınıfın Fiziksel Ortamı ve Fiziksel Ortamın Organizasyonu: Ed.B.D. Sınıf Yönetimi. (İçinde). Konya: Eğitim Yayınları, s. 47-70.

n Otrar, M., (2004). Öğrenci Davranışlarını Etkileyen Sosyal ve Psikolojik Etkenler: Ed.B.D. Sınıf Yönetimi.

(İçinde). Eğitim Yayınları, s. 341-370.

n Yıldırım, P.K.; Otrar, M.; Ekşi, F. (2004). Üçgen Yazılar: Anne-Baba-Çocuk. İstanbul: İstanbul Yayınevi Yayınları.

n Otrar, M. (2004). Etkili İletişim Becerileri. (Ed.H.Işılak ve A.Durmuş.) Kara Tahtayı Aşmak: Öğrenci

Merkezli Öğretmenlik (İçinde). İstanbul: Kaknüs Yayınları, s. 163-196.

n Otrar, M. ve Yıldırım, P.K.; (2004). Ergenlere Rehberlik. (Ed.H.Işılak ve A.Durmuş.) Kara Tahtayı Aşmak:

Öğrenci Merkezli Öğretmenlik (İçinde). İstanbul: Kaknüs Yayınları, s. 197-250.

n Otrar, M. (2004). Serbest Zamanları Değerlendirme Konusunda Bir Grup Rehberlik Programı. (Ed.Prof.Dr.Adnan Kulaksızoğlu.)

Örnek Grup Rehberlik Programları. (İçinde). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, s. 109-119.

n Otrar, M. (Mart 2006). Cumhuriyetten İtibaren Gerçekleştirilen Eğitimle İlgili Sempozyum, kongre ve Toplantılar. (Ed. M. Hesapçıoğlu ve A.Durmuş.) Türkiye’de Eğitim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi (İçinde). Ankara: Nobel Yayınları, s. 367-389.

n Otrar, M. (Ocak 2009). Rehberlik Türleri. (Ed. Sırrı Akbaba ve Asude Bilgin.) Rehberlik (İçinde). İstanbul: Lisans Yayıncılık, s. 43-80.

TEZ ÇALIŞMASI

n Otrar, M. (Tez Danışmanı: Prof.Dr.Adnan KULAKSIZOĞLU), (1997). Endüstri Meslek Liselerinde ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinde Öğrenim Görmekte Olan 16-18 Yaş Grubundaki Ergenlerin Mesleki Olgunluk Düzeyleri ile Bazı Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.[Özet – Abstract]

n Otrar, M. (Tez Danışmanı: Prof.Dr.Betül AYDIN), (2006). Öğrenme Stilleri ile Yetenekler, Akademik Başarı ve ÖSS Başarısı Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Özet – Abstract]

UZMANLIK DESTEĞİ VERDİĞİ ESERLER

n Aldı, M., Beyreli, L., Duran, C., Gündoğdu, A., Günyüz, M.,Kaçalin, M., Karataş, İ.H., Özkan, M.A., Uncu, Ü. (2005). İlköğretim 5.Sınıf Türkçe:Ders Kitabı. İstanbul: Erdem Yayınları.(*)

n Aldı, M., Beyreli, L., Duran, C., Gündoğdu, A., Günyüz, M.,Kaçalin, M., Karataş, İ.H., Özkan, M.A., Uncu, Ü. (2005). İlköğretim 5.Sınıf Türkçe:Öğrenci Çalışma Kitabı. İstanbul: Erdem Yayınları.(*)

n Aldı, M., Beyreli, L., Duran, C., Gündoğdu, A., Günyüz, M.,Kaçalin, M., Karataş, İ.H., Özkan, M.A., Uncu, Ü. (2005). İlköğretim 5.Sınıf Türkçe:Öğretmen Kılavuz Kitabı. İstanbul: Erdem Yayınları.(*)

n Aldı, M., Beyreli, L., Duran, C., Gündoğdu, A., Günyüz, M.,Kaçalin, M., Karataş, İ.H., Özkan, M.A., Uncu, Ü. (2005). İlköğretim 2.Sınıf Türkçe:Ders Kitabı. İstanbul: Erdem Yayınları.(**)

n Aldı, M., Beyreli, L., Duran, C., Gündoğdu, A., Günyüz, M.,Kaçalin, M., Karataş, İ.H., Özkan, M.A., Uncu, Ü. (2005). İlköğretim 2.Sınıf Türkçe:Öğrenci Çalışma Kitabı. İstanbul: Erdem Yayınları.(**)

n Aldı, M., Beyreli, L., Duran, C., Gündoğdu, A., Günyüz, M.,Kaçalin, M., Karataş, İ.H., Özkan, M.A., Uncu, Ü. (2005). İlköğretim 2.Sınıf Türkçe:Öğretmen Kılavuz Kitabı. İstanbul: Erdem Yayınları.(**)

Not: Yazar bu eserlerde Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanı olarak yer almaktadır.

(*) Söz konusu eserler Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 18.07.2005 tarih ve 221 sayılı kararı ile 2005-2006 öğretim yılından itibaren ilköğretim kurumlarında 5 yıl süre ile ders kitabı olarak okutulması kabul edilmiştir.

(**) Söz konusu eserler Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 16.07.2005 tarih ve 246 sayılı kararı ile 2005-2006 öğretim yılından itibaren ilköğretim kurumlarında 5 yıl süre ile ders kitabı olarak okutulması kabul edilmiştir.

MAKALELER

n Otrar, M. “Mesleki Rehberlik Bağlamında Meslek Hastalıkları”. Eğitim Bilimleri Dergisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi. Üniversite Yayın No:605, Fakülte Yayın No:31, sayı:8, 1996, s.173-177.

n Otrar, M. “Endüstri Meslek Liselerinde Öğrenim Görmekte Olan 16-18 Yaş Grubundaki Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeyleri İle Bazı Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması”.Eğitim Bilimleri Dergisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Üniversite Yayın No:629, Fakülte Yayın No:32, sayı:9, 1997, s.173-177.

n Kulaksızoğlu, Adnan; Ahmet Şirin; Bülent Dilmaç, Hüseyin Öztürk; İbrahim Kayı; Müge Akbağ; Murat Çakar; Mustafa Otrar; Selim Kazak; Serdar Değirmencioğlu; Übeyd Korbey; Yavuz Yeniçeri. “Serbest Zamanları Değerlendirme Komisyonu Alt Raporu”. 1. İstanbul Çocuk Kurultayı İstanbul Çocuk Raporu. İstanbul: İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları No:1, 17 Haziran 2000, s.392-398.

n Otrar, Mustafa; Ahmet Şirin. “İstanbul’da Çocuklara Yönelik Psikolojik Danışma ve Danışma Kurumları”. 1.İstanbul Çocuk Kurultayı Bildiriler Kitabı. İstanbul: İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları No: 2, 21 Haziran 2000, s.415-417.

n Otrar, M. Halil Ekşi. “Lise Türleri İle Kişilik Özellikleri İlişki Üzerine Bir Araştırma”. IX.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eylül 2000, s.162.

n Otrar, M. Ahmet Şirin. “Öğretmen Adaylarının Değerleri”. IX.Uusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eylül 2000, s.4.

n Otrar, M. A.Emre, Bilgili; Betül, Aydın; Münevver, Ölçüm; Ahmet Şirin. “Olağanüstü Koşullarda Birlikte Yaşama Sorununa Sosyopsikolojik Yaklaşım”. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001: Deprem ve Sosyal Hizmetler, Bildiri Özetleri. Ankara: UNICEF, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 5-7 Eylül 2001, s.28.

n Halil Ekşi, Mustafa Otrar “Lise Türleri ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, İstanbul: cilt 1, sayı 1, Haziran 2001. s.109-129.

n Otrar, M; Halil Ekşi; Bülent Dilmaç; Ahmet Şirin. “Türkiye’de Öğrenim Gören Türk ve Akraba Topluluk Öğrencilerinin Stres Kaynakları, Başaçıkma Tarzları ile Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. İstanbul: EDAM (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Ltd.Şti.), Sayı 2 Cilt 2, Kasım 2002, s.473-506.

n Otrar, M. “Michael Borba, Building Moral Intelligence: The Seven Essential Virtues That Teach Kids To Do The Right Thing” (Kitap Tanıtımı). Değerler Eğitimi Dergisi. İstanbul: Ensar Neşriyat Ticaret. Cilt 1, Sayı 1, Ocak 2003, s.197-199.

n Kulaksızoğlu, A., Dilmaç, B., Ekşi, H. Otrar, M., “Uyum Ölçeği-Üniversite Formu’nun Dilsel Eşdeğerlik, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, Ankara: cilt 2, sayı 3, Haziran 2003, s.49-64.

n Kulaksızoğlu, A. ve Otrar, M., “Fen ve Genel Lise 10. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyi Açısından Karşılaştırılması”. 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul, 23-25 Eylül 2004; s. 285-301.

n Bayraktar C., ve Otrar, M. (2007). “Farklı Lise Türlerindeki Öğrencilerin Öğrenme Stilleri Üzerine Bir Araştırma: Rize İli Örneği”. Eğitim Bilimleri Dergisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Sayı 25, s.139-170.

n Otrar, M. ve Övün, Y. (2007). “Okul Müdürlerinin Çatışma Yönetim Stilleri ve Öğretmenlerde Oluşturduğu Stres Düzeyi Arasındaki İlişki”. Eğitim Bilimleri Dergisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Sayı 26, s.95-110.

n Otrar, M. ve Öztürk, A.Y. (2008). “Ortaöğretim Kimya Öğretmenlerinin İş Tatmini”. Eğitim Bilimleri Dergisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Sayı 27, s.145-162.

n Otrar, M. (2008). “Marmara Öğrenme Stilleri Ölçeğinin (ÖSÖ-M) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. İstanbul: EDAM (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Ltd.Şti.), Sayı 3 Cilt 7, Eylül 2008, s.1402-1419.

n Otrar, M. ve Özen, B. (2009). “Rehber Öğretmenlerin Okul Ortamında Algıladıkları Yıldırma Davranışları”. İş Ahlakı Dergisi. Cilt 2, Sayı 3, s:97-121.

n Çelik, H., Otrar, M., (2009). Saldırganlık envanterinin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2009, Sayı: 29, Sayfa: 101-120

BİLDİRİLER

n Otrar, M. “Endüstri Meslek Liselerinde ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinde Öğrenim Görmekte Olan 16-18 Yaş Grubundaki Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeyleri İle Bazı Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması”. 4.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde Sunulan Bildiri. Ankara Üniversitesi, Eylül 1997.

n Otrar, M; Ahmet Şirin. “Öğretmen Adaylarının Değerleri”. IX.Uusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde Sunulan Bildiri. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eylül 2000.

n Otrar, M; Halil Ekşi; Bülent Dilmaç. “Sources of Stress, Coping and Psychological Well-Being Among Asian Turkish Republics’ Students in Turkey”. 22nd International Conference of STAR, the International Society for Stress and Anxiety Research in Palma de Mallorca.12-14 July 2001.

n Otrar, M; A.Emre, Bilgili; Betül, Aydın; Münevver, Ölçüm; Ahmet Şirin. “Olağanüstü Koşullarda Birlikte Yaşama Sorununa Sosyo-psikolojik Yaklaşım”. Sosyal Hizmet Sempozyumu’nda (2001) Sunulan Bildiri Deprem ve Sosyal Hizmetler, Ankara: UNICEF, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 5-7 Eylül 2001.

n Ekşi, H., Otrar, M., Yukay, M. “Ön Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Yoksulluk, Öz Saygı ve Umutsuzluk Düzeyleri Açısından İncelenmesi”. Deniz Feneri Derneği, Yoksulluk Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Haziran, 2003.

n Kulaksızoğlu, A. ve Otrar, M.. “Fen ve Genel Lise 10. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyi Açısından Karşılaştırılması”. 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, İstanbul, 23 Eylül 2004; s. 09.30-09.45.

n Otrar, M. “Gelişim ve Öğrenme”. Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi, Anadolu Öğretmen Liseleri I. Ulusal Eğitim Kongresi, 29-30 Nisan 2010, İstanbul.

n Otrar, M. “Anadolu Öğretmen Liseleri Meslek Bilgisi Dersleri Kitapları Projesi, Proje Tanıtımı”. 224 Nolu Hizmetiçi Eğitim Programı, İzmir, 28-29 Haziran 2010.

ATIFLARDAN BAZILARI (SSCI’DAN)

n Aypay, A. (2003). The tough choice at high school door: an investigation of the factors that lead students to general or vocational schools. International Journal of Educational Development, V: 23, p: 517–527

n Şirin, A. & Güzel, A. (2006) The Relationship Between Learning Styles And Problem Solving Skills Among College Students. Educational Sciences: Theory & Practice; vol: 6 (1); January 2006, 255-264

n Holman, E. Allison; Silver, Roxane Cohen. (2005). Future-Oriented Thinking and Adjustment in a Nationwide Longitudinal Study Following the September 11th Terrorist Attacks. Motivation & Emotion, Dec2005, Vol. 29 Issue 4, p385-410

n Fer, S., (2005) Validity and Reliability of the Thinking Styles Inventory Educational Sciences: Theory & Practice, May2005, Vol. 5 Issue 1, p55-68,

YÖNETTİĞİ TEZLER

n Nakaş, H. (2007). Öğretmen ve Yöneticilerin İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Özet – Abstract)

n Öztürk, A.Y. (2007). Kimya Öğretmenlerinin İş Tatmini İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Özet – Abstract)

n Övün, Y. (2007). Okul Müdürlerinin Algılanan Çatışma Yönetim Stilleri ve Öğretmenlerde Oluşturduğu Stres Düzeyi: Gebze Örneği. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Özet – Abstract)

n Yılmaz, K. (2007). İstanbul İli, Anadolu Yakası Endüstri Meslek Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki: İstanbul İli Anadolu Yakası Örneği İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.(Özet – Abstract)

n Kentsu, J. (2007). Okul Yöneticilerinin Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Etik Üzerine Etkisi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Yıldırım, S. (2007). Anaokul Öğretmenlerinde Tükenmişlik Düzeyleri ile Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Zeyrek, A.O. (2008). Milli Eğitim Bakanlığı 2005 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yükselme Sınavında Öğretmenlerin Başarı Durumları İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (İstanbul İli Örneği). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.(Özet – Abstract)

n Tanrıverdi, L (2008). İlköğretim Müfettişlerinin İş Tatmini İle Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi(İstanbul İli Örneği). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.(Özet – Abstract)

n Dikerel, M. (2008). Resmi İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Liderlik Davranışları İle Karar Verme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Kartal İlçesi Örneği). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.(Özet – Abstract)

n Onatır, M. (2008). Öğretmenlerde Özgecilik ile Değer Tercihleri Arasındaki İlişki. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.(Özet – Abstract)

n Alkan, E. (2008). Meslek Liselerinde Okul Kültürünün Çok Boyutlu Olarak İncelenmesi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.(Özet – Abstract)

n Ataman, A.B., (2008). Üstün Yetenekli Çocuklarda Aile Ortamının Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: İstanbul Bilsem Örneği. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Yeğen, B., (2008). Orta Öğretim Öğrencilerinin Sosyal Uyumları İle Saldırganlık Düzeyleri (Tepkileri) Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kadıköy İlçesi Örneği. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Özcan, M., (2008). Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin İnternete Yönelik Tutumları İle Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Şişli İlçesi Örneği). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Ocak, R., (2008). Mesleki ve Teknik Eğitim Gören Öğrencilerin Algıladıkları Öğretmen Tutumları İle Bilişötesi Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Şişli İlçesi Örneği). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Filiz, A., (2009). Farklı Lise Türlerindeki Öğrencilerin Empatik Eğilimleri Ve Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi (Kartal ilçesi örneği). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Alçay, U., (2009). Farklı Okul Türlerinde Görev Yapan Yönetici Ve Öğretmenlerin Empatik Beceriler Açısından Karşılaştırılması(İstanbul İli Kartal İlçesi Örneği). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Kılıçarslan, T., (2009). Öğretmenlerin Kulüp Faaliyetlerine İlişkin Tutumları. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Özen, B., (2009). Rehber Öğretmenlerin Okul Ortamında Algıladıkları Yıldırma Davranışlarının Çok Boyutlu İncelenmesi (İstanbul İli Anadolu Yakası Örneği) . İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Komitoğlu, B., (2009). Rehber Öğretmenlerin Okul Ortamında Algıladıkları Yıldırma Davranışlarının Çok Boyutlu İncelenmesi (İstanbul İli Anadolu Yakası Örneği). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Kılıç, K., (2009). Dershane ve İlköğretim Öğretmenlerinin Algılarına Göre Yöneticilerin Liderlik Stilleri (İstanbul İli Anadolu Yakası Örneği). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Kalkan, Y., (2009). İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında TKY Uygulamalarının İş Değerleriyle İlişkisi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Kalkan, F., (2009). Farklı Okul Türlerindeki Yöneticilerin Algılanan Koçluk Becerilerinin Karşılaştırılması. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Baykara, E., (2009). Öğretmen ve Yöneticilerinin Okul İklimine İlişkin Algıları İle Toplam Kaliteye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Değirmencioğlu, Y., (2009). Özel ve Resmi Ortaöğretim Kurumları İle Dershanelerde Çalışan Öğretmen ve Yöneticilerin İş Değerlerinin Çok Boyutlu Olarak İncelenmesi . İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

n Keskin, M., (2009). Enderun Saray Okulu’nda Hasoda Teşkilatının Önemi, Uygulanan Eğitim Yönetimi Ve Stratejileri. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

n Yılmaz, M., (2009). Yatılı İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmen ve İdarecilerin İş Tatmin Düzeyleri İle Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması (İnebolu İlçesi Örneği). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

n Şençağlar, C.Ç., (2009). Resmi ve Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Düşünme Stilleri ile Denetim Odakları Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Bekçi, V., (2009). Mesleki ve Teknik Eğitim Gören Öğrencilerin Öğrenilmiş Güçlülük Düzeylerinin MEGEP’de Alan-Dal Seçimi İle İlişkisinin İncelenmesi (Şişli İlçesi Örneği). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Yurttaş, A., (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Zorbalık Eğilimleri ile Algıladıkları Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Uysal, S., (2010). Mesleki Eğitim Veren Teknik, Endüstri Meslek, Anadolu Meslekve Anadolu Teknik Liselerinde Uygulanmakta Olan MEGEP Projesinin Etkililiği Hakkındaki Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Gökçe, M., (2010). Kaynaştırma Eğitimine Katılan ve Katılmayan Görme Engelli İlköğretim Öğrencilerinin Benlik Saygısının İncelenmesi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Bağcı, P.Z., (2010). İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Başa Çıkma Davranışları İle Sınıf Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişki: İstanbul İli Kartal İlçesi Örneği. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Umutlu, Ç. (2010). “Çocuk Dostu Okul” Projesi Kapsamında Olan ve Olmayan İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Özgüvenleri İle Zorbalık Eğilimlerinin İncelenmesi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Taptık, A. (2010). İlköğretim Okullarında Şiddet ve Sebeplerine Yönelik Öğretmen Ve Yönetici Görüşleri (İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi örneği). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Taşdemir, M. (2010). Taşımalı Eğitime İlişkin Veli Görüşleri: Sorunlar ve Öneriler (Şile İlçesi Örneği). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Özcan, H. (2010) İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Fen Bilimleri Ve Matematik Proje Çalışmasındaki Kazanımlar ve Bu Süreçte Karşılaşılan Güçlükler(İstanbul İli Örneği)İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Tekten, V. (2010) Polis Okulu Öğrencilerinin Madde Bağımlısı Bireylere Yönelik Tutum Ve Davranışları (İstanbul İli Örneği). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Saygılı, G. (2010) Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri ile Okul İklimi Algıları Arasındaki ilişki (Sancaktepe İlçesi Örneği) İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

n Özbakır, M. (2010). Duyusal İşlemleme Ölçeği – Ev Formu’nun Türkiye Koşullarına Uyarlanması. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

n Akgül, H. (2010). Otizmli Çocuklara Fotograflı Etkinlik Çizelgesi Takip Etme Becerisi Kazandırma. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

YAYIN KURULU ÜYELİKLERİ

n Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) -Hakemli Dergi- (2001- … )

n HELİK: Karakter Okulu Aile Kitabı Serisi (Sayı 1: Sorumluluk; Sayı 2: Yardımseverlik; Sayı 3: Adalet; Sayı 4: Özgüven; Sayı 5: Liderlik). (2003- )

n PERESE Karakter Eğitimi Öğretmen Kitabı 1-5, 2003, Ankara & İstanbul. (2003- “devam ediyor” )

n 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği (İstanbul: Vali Erol Çakır Öğretmenevi, 23-24-25 Eylül 2004)

n İş Ahlakı Dergisi (Turkish Journal of Business Ethics) (Hakem ve Danışma Kurulu Üyeliği, 2010 – … )

PROJELER

n Kulaksızoğlu, Adnan; Ahmet Şirin; Bülent Dilmaç, Müge Akbağ; Murat Çakar; Mustafa Otrar (Proje Danışmanları). “İstanbul Kültür Parkı Projesi”. 1.İstanbul Çocuk Kurultayı Projeler Kitabı. İstanbul: İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları No:3, 21 Haziran 2000, s.441-448.

n Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı Araştırması, Danışman, T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2007.

n Çocuk Programları ve Bu Programlarda Yayınlanan Reklamların İçerik Analizi Araştırması, Danışman, T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2008.

n “Aile Eğitiminde Müfredat ve Materyal Geliştirme Projesi (ASAGEM-AEP)”, Danışman, T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2009.

n Öğretmen Liseleri Meslek Dersleri Kitaplarının Yeniden Yazılması Projesi, Danışman, T.C Milli Eğitim Bakanlığı, 2010.

VERDİĞİ SEMİNERLER

n “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme: Uygulamaya Yönelik Pratik Öneriler”

n “Çocuklarda Sorumluluk ve Özgüven”

n “Ergenlik Dönemi Sorun Alanları ve Öneriler”

n “Alan Seçimi, ÖSS ve Tercih Sistemi”

n “Bilgisayar Ortamında İstatistiksel Analiz Uygulamaları”

n “Sınav Kaygısı ve Sınav Kaygısıyla Baş Etme”

n “Çocuğum Okula Başlıyor”

n “Bilgisayar Ortamında Eğitim İstatistiği: Teori ve Uygulama”

n “Ergenlik Dönemi Gelişim Özellikleri ve Ebeveynlere Öneriler”

n “Sosyal Bilimlerde Tutumlar, Tutumların Ölçülmesi ve Bilgisayarda Likert Tipi Tutum Ölçeği Geliştirme Süreci”

n “Sosyal Bilimlerde Veri Analizi Uygulamaları”

n “Öğretmenler için Basit İstatistiksel Çözümlemeler ve Okul Ortamında Uygulanmaları”

n “Sınıf İçinde Öğrenci Davranışlarını Etkileyen Faktörler ve Öğrenci Davranışlarının Yönetilmesi”