PAIRED SAMPLES T-TEST

ullanımı:

n>30 ya da, dağılımın normalliği koşulunu sağlamak kaydıyla, iki ilişkili grubun aritmetik ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığını sınamak amacıyla kullanılan bir tekniktir.

Örnek:

Bir rehber öğretmenin sınav kaygısı yaşadığını belirlediği öğrencilerinin, bu kaygılarını azaltmayı amaçladığı bir grup rehberlik etkinliği tasarladığını varsayalım. Öğretmen aynı zamanda sınav kaygısında bir azalma meydana gelip gelmediğini bilimsel olarak denetlemek istiyor. Bu durumda önce öğrencilerinin kaygı düzeylerini belirlemesi (Öntest) ardından grup rehberliği etkinliklerini gerçekleştirmesi (X) sonra da kaygılarını bir kez daha ölçmesi (sontest) gerekir.

Anlamlı bir değişiklik oluşup oluşmadığını belirlemek içinse öntest sonuçlarıyla son test sonuçlarının ortalamalarının karşılaştırılması gerekir. Şimdi bu sürece ait analizleri gerçekleştirelim. (Not: İşlem kolaylığı sağlamak amacıyla n=10 kullanılmıştır.)

H0 : Sontest puanlarında bir düşme yaşanmamıştır ya da kaygı artmıştır.
H1: Sontest puanları öntest puanlarından anlamlı biçimde düşük bulunmuştur.

Ya da

image006

tbl001

Sırasıyla işlem basamakları

? Serbestlik derecesi,

image020

� Farkların sapması hesaplanır.

image022

� Farkların standart hatası hesaplanır.

image024

� t Değeri hesaplanır.

image026

t Değerinin Hesaplanmasında Alternatif Bir Yol

image028

� Tablo kullanılarak [t değerleri tablosu] tek yönlü (veya bazen çift yönlü) hipotezler için kritik değerler bulunur.

Verilen örnek deneysel bir araştırma örneği. Bu nedenle hipotezler tek yönlü olarak sınanır.

image030

Bulduğumuz t değeri (3,073) tablodaki t değerlerinden büyüktür. Bu nedenle reddedildi; kabul edildi. Öntest ve sontest puanları ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulundu. Bu farklılık öntest lehine gerçekleşti. Yani, rehber öğretmenin gerçekleştirdiği grup rehberliği etkinlikleri öğrencilerin kaygılarını azaltıcı yönde bir etkide bulunmuştur. Tüm bu sonuçları tablolaştıralım.

tbl002

SPSS İLE ELDE EDİLEN SONUÇLAR

image035 image037