INDEPENDENT SAMPLES T-TEST

(İKİ ARİTMETİK ORTALAMA ARASINDAKİ FARKIN ANLAMLILIĞININ TEST EDİLMESİ)

Bağımsız grup t testi (Independent Samples t Test) her bir alt gözenek (örneğin kız ve erkek grupları) normal dağılım özelliği gösterdiğinde (N1>30; N2>30) iki aritmetik ortalama arasındaki farkın manidarlığını test etmede kullanılan parametrik bir tekniktir.

ÖRNEK:

Aşağıda verilen değerlere göre cinsiyet değişkenine göre, duygusal zeka puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olup olmadığını test ediniz.

CEVAP:

H0: μkız – μerkek = 0
H1: μkız – μerkek ≠ 0

No Kız (x) Erkek (y)
1 30 900 55 3025
2 60 3600 50 2500
3 70 4900 30 900
4 55 3025 40 1600
5 40 1600 50 2500
6 20 400 20 400
7 80 6400 10 100
8 30 900 40 1600
9 70 4900 60 3600
10 65 4225 50 2500
11 55 3025 45 2025
12 60 3600 40 1600
13 40 1600 60 3600
14 30 900 30 900
15 55 3025 25 625
16 70 4900 50 2500
17 30 900 40 1600
18 65 4225 50 2500
19 70 4900 60 3600
20 50 2500 30 900
21 50 2500 40 1600
22 60 3600 60 3600
23 35 1225 20 400
24 30 900 30 900
25 40 1600 20 400
26 50 2500 70 4900
27 40 1600 40 1600
28 20 400 30 900
29 10 100 40 1600
30 20 400 30 900
n=30 n=30
 image004 image004-1  image010  image006

Varyansların homojenliği
(Levene’s Test for Equality of Variances).

image016

image018image020=image022=image024

image026=image028

image030image032=image034=image036

image038=image040

image042

image044image046

P0,05;29=1,85
P0,01;29=2,41

1,608<1,85 ve 1,608<2,41 H0: Kabul, H1: reddedildi; Varyanslar homojendir.

Varyanslar homojense serbestlik derecesi n-2 olarak hesaplanır. Ancak varyanslar homojen bulunmazsa serbestlik derecesinin aşağıdaki formülle hesaplanması gerekir.

image048

T testi (İlişkisiz grup t testi)

image050

1,432 < 1,96
(H0 kabul, H1 reddedildi.)

Sonucu tablolaştıralım:

Cinsiyet Değişkenine Göre Duygusal Zeka Puanları Arasında Yapılan
Bağımsız Grup t Testi Sonuçları

Cinsiyet n x ss sd SH t p
Kız 30 46,66 18,49 58 1,809 1,43 p>0,05
Erkek 30 40,50 14,58

Cinsiyet değişkenine göre duygusal zeka puanları arasında yapılan bağımsız grup t testi sonucunda, istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Bilgisayar Analizi İle İşlem Süreci ve Sonuçlar

ADIM-1. Analyze – Compare Means – Independent Samples t Test süreci takip edilir.

t_001

ADIM-2. Açılan pencerede, sürekli değişken/ler “Test Variable(s)” hücresine, süreksiz değişken de “Grouping Variable” kutucuğuna aktarılır.

t_002

ADIM-3. Ardından yukarıdaki resimde kırmızı daire içinde gösterilen “Define Groups” menüsü açılarak karşılaştırılacak grupların kodları girilir.

t_003

ADIM-4. Continue – OK.

Betimsel Değerler

betimsel-degerler

Independent Samples Test (Bagımsız Grup t Testi)

independent

t_004