SPSS’DEN SEÇİLMİŞ ANA MENÜLER

DATA: Veri
InsertVeriable Değişken (sütun) yerleştirme [kursor’ün soluna yeni bir sütun ekler]
Insert Case Denek (satır) yerleştirme [kursor’ün bulunduğu satırın önüne yeni bir satır ekler]
Go to Case Deneğe git (verilen satır numarasındaki deneğe gidilmesini sağlar)
Sort Cases Denekleri sırala(denekleri bir değişkenin değerlerine göre sıraya dizer)
Ascending Düşükten yükseğe
Descending yüksekten düşüğe
Split File Veri dosyasını parçalara ayırma [dosya kategorik bir değişkenin düzeylerine (alt gruplara) göre parçalanır. İstenilen analizlerin yapılmasından sonra tüm deneklerin dikkate alınacağı diğer analizlere geçmeden önce bu menüde “Analyze All Cases” seçilmelidir.
Select Case Denek seç (Bir değişkenin sadece bir ya da birkaç düzeyindeki denekleri analiz dahil etmek için uygulanır. Aynı anda iki değişkenin bazı değerlerine sahip denekler de seçilebilir. Tüm denekler için analiz yapılmak istendiğinde bu menüde “All Cases” seçilmelidir.)
TRANSFORM : Dönüştürme
Compute Hesaplama
Target Variable Hedef değişken (işlem sonrası elde edilecek değerlerden oluşacak  değişkenin adı)
Numeric Expression Sayısal açıklama (Burada tüm dört işlemler için matematik işlemleri yazılabilir)
Recode Yeniden kodlama
Into Same Variables Aynı değişken (sütun) üzerinde yeniden kodlama (Orjinal veriler kaybolur, bunu önlemek için dosya başka isimle kaydedilebilir)
Into Different Variables Farklı değişken üzerinde yeniden kodlama (Orjinal veriler aynı dosyada korunur.)
Analyze : Analiz
Reports Raporlar (Denek hakkında)
Descriptive Statistics Betimsel istatistik
Compare Means Ortalamaları karşılaştırma
General Linear Model Genel doğrusal model
Correlate Korelasyon, ilişki
Regression Regrasyon
Data Reduction Veri azaltma
Scale Ölçek
Nonparametric Tests Parametrik olmayan testler
Garph: Grafik
Bar Bar (Kategorik değişkenler için)
Line Çizgi (Yıl, ay gibi zaman ya da bir değişkenin belli düzeyleri için sürekli değişkene ait puanları göstermek amacıyla)
Pie Daire (Kadegorik bir değişkenin düzeylerinin-alt grupların bütünü içindeki ağırlıklarını göstermek amacıyla)
Scatter Saçılma (İki sürekli değişkene ait puanların dağılımını göstermek için)
Histogram Histogram (Sürekli bir değişkene ait puanların dağılımını göstermek için)

SPSS Sözlüğü [(İngilizce-Türkçe) Seçilmiş Sözcükler]

Analysis of Variance (ANOVA) :Varyans analizi
One-Way (Factor) ANOVA ANOVA:Tek faktörlü
Multi-Factor ANOVA :Çok faktörlü ANOVA
Source of Variance :Varyansın kaynağı
Sum of Square (SS) :Kareler toplamı (KT)
Mean Square :Karaler ortalaması (KO)
Degree of Freedom (df) :Serbestlik derecesi (Sd)
Betwwen Groups :Gruplararası (İlişkisiz Gruplar)
Within Groups :Gruplariçi (İlişkili Gruplar)
Post-Hoc :Çoklu karşılaştırma
Equal Variance Assumed :Varyansların eşit olduğu varsayımı
Homogenitiy of Variance :Varyansların homojenliği
Analysis of Covariance (ANCOVA) :Kovaryans analizi
One-Way ANCOVA :Tek faktörlü ANCOVA
Multi-Factor ANCOVA :Çok faktörlü ANCOVA
Multivarite Analysis of Variance (MANOVA) :Çok değişkenli ANOVA
One-Factor MANOVA Tek faktörlü MANOVA
Multi-Factor MANOVA :Çok faktörlü MANOVA
Multivarite Analysis of Covariance (MANOVA) :Çok değişkenli ANCOVA
One-Factor MANCOVA :Tek faktörlü MANCOVA
Multi-Factor MANCOVA :Çok faktörlü MANCOVA
Compare Means : Ortalamaları karşılaştırma
Means :Ortalamalar
One-Sample T Test :Tek örneklem t-test
Independent-Samples T Test :İlişkisiz örneklemler için t-test
Paired-Samples T Test :İlişkili örneklemler için t-test
One-Way ANOVA :Tek faktörlü varyans analizi (ilişkisiz)
Correlate: Korelasyon
Bivariate Correlation :Basıt ikili korelasyon
Partial Correlation :Kısmi korelasyon
Linear Correlation :Doğrusal korelasyon
Multiple Correlation :Çoklu korelasyon
Crossrabs: Çarpraz tablolar (satır X sütun)
Row :Satır
Column :Sütun
Layer :Tabaka
Cell :Gözenek
Observed :Gözlenen (ampirik)
Expected :Beklenen (Kuramsal)
Percentage :Yüzde oranı (oran)
Chi-Square :Kay-kare (bağımsızlık testi)
Contingency Coefficent :Olağanlık katsayısı
Central Tendency: Merkezi eğilim
Mean :Ortalama
Median :Ortanca
Mode :Mod
Sum :Toplam
Percentile values :Yüzdelik değerler
Quartiles :Çeyrek yüzdelikler
Chart  :Grafik
Bar chart :Bar grafik
Pie chart :Daire grafik
Histograms :Histogram
Normal curve :Normal eğri
Change: Değiştirme
Add X Remove :Ekleme X Kaldırma
Dependent X Independent: Bağımlı (ilişkili) X Bağımsız (İlişkisiz)
Dependent Variable=Test Variable :Bağımlı değişken
Independent Variable=Grouping Variable=Factor :Bağımsız değişken
Define Groups :Alt grupları (düzeyleri) tanımlama
Difference :Fark
Dispersion: Değişkenlik
Standart daviation (SD) :Standart sapma (S)
Variance :Varyans
Standart Error Mean (S.E.Mean) :Ortalamanın standart hatası
Distribution: Dağılım
Skewness :Çarpıklık katsayısı
Kurtosis :Basıklık (Sivrilik katsayısı)
Normal Curve :Normal eğri
Estimate: Tahmin
Explore :Açımlama, keşfetme
Frequency :Frekans
Input Variable X Output Variable :Giriş değişkeni X İşlem sonucunda elde edilecek yeni (çıktı) değişken
Missing Value: Kayıp değer
User-Missing :Araştırmacının tanımladığı kayıt değer
System-Missing :Data girişinde boş bırakılan değer
Percent: Yüzde
Valid Percent :Geçerli yüzde
Cumulative Percent :Toplamlı (birikimsel) yüzde
Plot: Grafik
Stem and Leaf: Gövde-yaprak, diyafram
Scale: Ölçek
Nominal :Sınıflama
Ordinal :Sıralama
Interval :Aralık
Ratio :Oran
Measurement :Ölçme
R egression: Regresyon
Bivariate Regrasyon :Basit regresyon
Multiple Regression :Çoklu regresyon
Multivariate Regression :Çok değişkenli regresyon
Method :Yöntem
Enter :Direkt
Setpwise :Aşamalı
R Squared Change : R² deki değişim
Adjusted R Squared :Düzeltilmiş R²  (açıklanan varyans)
Predictor :Yordayıcı (tahmin edici) değişken
Variables Entered/Removed :Analize giren/çıkan değişkenler
Model Summary :Modelin (analizin) özeti
Regression Coefficient :Regresyon katsayısı
Constant :Sabit (kesim noktası)
Repeated Measurement: Tekrarlı ölçümler (aynı değişkene ait)
ANOVA for Repeated Measure :Tekrarlı ölçümler için ANOVA
Significance: Anlamlılık
Significance Level (p) =Sig. :Anlamlılık düzeyi (p)
1-Tailed :Tek yönlü
2-Tailed :İki yönlü
Confidence Interval: Güven aralığı