Biserial Correlation

Bir sürekli değişkenle iki kategorili bir yapay süreksiz değişken arasındaki ilişkinin belirlenmesinde kullanılır. “image002” ya da “image004” ile gösterilir.

image006

Örnek:

Aşağıda N=10 kişilik bir grubun stres ölçeğinden alınmış puanlar ve medeni durum değişkenlerine ait veriler sunulmuştur. Stres ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin anlamlılığını sınayınız.

ss0003

y değeri ordinat yüksekliğidir. Ordinat yüksekliği normal dağılımda iki alanı ayıran değerdir. Söz gelimi örneğimizde, dağılımın %60’ı ile %40’ını birbirinden ayıran sınırın yüksekliğidir. Bu değerin belirlenmesinde “Akhun, İlhan. İstatistiksel Formüller ve Tablolar, Ankara, 1994” adlı eserde bulunan “Tablo A” kullanılabilir.

image018

image020

image022

(Değerin negatif veya pozitif olması yön belirtmez.)

Anlamlılık

ss0005

Değişkenler arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>.05)

(Not: SPSS Paket programında bu korelasyon yöntemi yer almamaktadır. Alternatif olarak Statistica programı önerilir).