Point Biserial Correlation

Bir sürekli değişkenle iki kategorili bir gerçek süreksiz değişken arasındaki ilişkinin belirlenmesinde kullanılır. ” image002” ya da “image004” ile gösterilir.

image006

Örnek:

Aşağıda N=10 kişilik bir grubun stres ölçeğinden alınmış puanlar ve medeni durum değişkenlerine ait veriler sunulmuştur. Stres ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin anlamlılığını sınayınız.

ss0002

(Değerin negatif veya pozitif olması yön belirtmez.)

Anlamlılık

image022

image024

image026

image028

Değişkenler arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>.05)

(Not: SPSS Paket programında bu korelasyon yöntemi yer almamaktadır. Alternatif olarak Statistica programı önerilebilir.)