Demografik Değişkenlere Ait Tablolar (Betimsel)

Tablo xxx. Yaş Değişkeni için Frekans ve Yüzde Değerleri

tbl010

Tablodan da anlaşılacağı üzere, örneklem grubunu oluşturan işgörenlerin 6’sı (%4,0) 25 ve altı yaş grubunda; 44’ü (%29,3) 26-35 yaş grubunda; 77’si (%51,3) 36-45 yaş aralığında; 21’i (%14,0) 46-55 yaş grubunda; 2’si de 56 ve üstü yaş grubunda bulunmaktadır.

Tablo xxx. Cinsiyet Değişkeni için Frekans ve Yüzde Değerleri

tbl011

Tabloda da görüldüğü üzere, örneklem grubu oluş 81’i (%54,0) bayan; 69’u (%46,0) erkek olmak üzere toplam 150 işgörenden oluşmaktadır.

Tablo xxx. Mezuniyet Durumu Değişkeni için Frekans ve Yüzde Değerleri

tbl012

Tabloda da görülebileceği üzere, örneklem grubunu oluşturan işgörenlerin 8’i (%5,5) ilkokul; 8’i (%5,3) ortaokul; 58’i (%38,7) lise; 66’sı (%44,0) üniversite; 10’u (%6,7) da lisansüstü düzeyde eğitim aldıklarını belirtmişlerdir.

Sürekli Değişkenlere Ait Tablolar (Betimsel)

Tablo xxx. Schwartz Değerler Ölçeği Bazı Alt Boyut Puanları İçin image002,image004, image006 ve image008 Değerleri

tblk013

Çizelgede Schwartz Değerler Ölçeği’nin alt boyutlarından almış oldukları puanlar, ortalaması en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanarak sunulmuştur. Buna göre, evrensellik alt boyutu puanlarının aritmetik ortalaması image004=6,416, standart sapması ss=0,579, aritmetik ortalamanın standart hatası image008=0,027 olarak, Özyönetim alt boyutu puanlarının aritmetik ortalaması image004=6,394, standart sapması ss=0591, aritmetik ortalamanın standart hatası image008=0,027 olarak, yardımseverlik alt boyutu puanlarının aritmetik ortalaması image004=6,364, standart sapması ss=0,535, aritmetik ortalamanın standart hatası image008=0,025 olarak, güvenlik alt boyutu puanlarının aritmetik ortalaması image004=6,304, standart sapması ss=0,588, aritmetik ortalamanın standart hatası image008=0,027 olarak hesaplanmıştır.

Dağılımın Normalliğini Denetlemek İçin Yapılan Kolmogorov Smirnov Test

Tablo xxx. Özgüven Ölçeğinden elde edilen Puanların Normal Dağılım Gösterip Göstermediğini Belirlemek Amacıyla Yapılan Tek Örneklem Kolmogorov-Smirnov Testi Sonuçları

tbl015

Tabloda da görüldüğü üzere, özgüven ölçeğinden elde edilen puanların normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek örneklem Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda dağılımın normal dağılımdan farklılığı anlamlı bulunmamıştır (z=,722; p>,05).

Bağımsız (İlişkisiz) Grup t Testi Tablosu

Tablo xxx. İstismar Ölçeği Fiziksel İstismar Alt Boyutu Puanlarının Öğrencinin Cinsiyeti Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup t Testi Sonuçları

tbl016

Tabloda görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan öğrencilerin İstismar Ölçeği fiziksel istismar alt boyutu puanlarının öğrencinin cinsiyeti değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup t testi sonucunda, grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t=2,099; p<.05). Söz konusu farklılık kız öğrencilerin lehine gerçekleşmiştir.

Eşleştirilmiş (İlişkili) Grup t Testi Tablosu

Tablo xxx. Kaygı Ölçeği Öntest-Sontest Ortalamaları Arasında Anlamlı Bir Farklılık Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Eşleştirilmiş Grup t Testi Sonuçları

tbl017

Tabloda görülebileceği üzere, kaygı ölçeği puanları aritmetik öntest-sontest ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan eşleştirilmiş grup t testi sonucunda, aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (t=-1,762; p>.05).

Non-Parametrik Mann Whitney-U Testi Tablosu

Tablo xxx. Öğrencilerin Annelerinin Öz Olup Olmaması Değişkenine Göre Umutsuzluk Ölçeği Puanları Arasındaki Farkın Anlamlılığını Test Etmek İçin Yapılan Non-Parametrik Mann Whitney-U Testi Sonuçları

tbl018

Tablodan da anlaşılacağı üzere, öğrencilerin umutsuzluk ölçeğinden almış oldukları puanların, annelerinin öz olup olmaması değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan non-parametrik Mann Whitney-U testi sonucunda, gruplar arasında annesi öz olan grup lehine istatistiksel açıdan p<0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık saptanmıştır.

Non-Parametrik Wilcoxon Signed Ranks Testi Tablosu

Tablo xxx. Deney Grubu Sınav Kaygısı Ölçeği Öntest-Sontest Puanları Arasındaki Farkın Anlamlılığını Test Etmek İçin Yapılan Non-Parametrik Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi Sonuçları

tbl019

Tablodan da anlaşılacağı üzere, deney grubunu oluşturan öğrencilerin sınav kaygısı ölçeğinden aldıkları öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını test etmek için yapılan Non-Parametrik Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi sonucunda sıralamalar ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak p<.001 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Söz konusu farklılık öntest lehine gerçekleşmiştir. Yani, grup uygulamaları sonunda deney grubunu oluşturan öğrencilerin sınav kaygıları anlamlı biçimde azalmıştır.

Non-Parametrik Kruskal Wallis-H Testi Tablosu

Tablo xxx. Sosyal Beğenirlik Ölçeği Puanlarının Annenin Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları

tbl020

Tablodan anlaşılacağı gibi, sosyal beğenirlik ölçeği sıralamalar ortalamalarının annenin eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis-H sonucunda annenin eğitim düzeyi gruplarının sıralamalar ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (x2=15,939; sd=6; 05). Bu işlemin ardından Kruskal Wallis-H sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı karşılaştırma tekniklerine geçilmiştir. Bu amaçla kullanılan özel bir test tekniği bulunmadığından ikili karşılaştırmalarda tercih edilen Mann Whitney-U uygulanmıştır. Analizlerin sonucunda farklılığın anneleri okur yazar olmayan grupla anneleri lisans üstü eğitime sahip olan grup arasında anneleri lisans üstü eğitime sahip olan grup lehine gerçekleştiği belirlenmiştir (U=87,00; z=-2,007; 05).

Tek Yönlü/Boyutlu Varyans Analizi Tablosu

Tablo xxx. Otokontrol Ölçeği Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

tbl021

Tabloda görülebileceği üzere, otokontrol ölçeği aritmetik ortalamalarının yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda yaş gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=5,191; 01). Bu işlemin ardından ANOVA sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analiz tekniklerine geçilmiştir.

ANOVA sonrası hangi post-hoc çoklu karşılaştırma tekniğinin kullanılacağına karar vermek için öncelikle Levene’s testi ile grup dağılımlarının varyanslarının homojen olup olmadığı hipotezi sınanmış, varyansların homojen olduğu saptanmıştır (LF=0,466;05). Bunun üzerine varyansların homojen olması durumunda yaygınlıkla kullanılan Scheffe çoklu karşılaştırma tekniği tercih edilmiştir. Scheffe testinin tercih edilmesinin nedeni testin alpha tipi hataya karşı duyarlı olmasıdır. Gerçekleştirilen Scheffe çoklu karşılaştırma analizi sonuçları aşağıda sunulmuştur.

Tablo xxx. Otokontrol Ölçeği Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Hangi Alt Gruplar Arasında Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonrası Post-Hoc Scheffe Testi Sonuçları

tbl022

Otokontrol puanlarının yaş değişkenine göre hangi alt gruplar arasında farklılaştığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc Scheffe testi sonucunda 15 ve altı yaş grubu ile 17 yaş grubu arasında 17 yaş grubu lehine istatistiksel olarak (p<.01) düzeyinde anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Bu durum, 17 yaş grubundaki öğrencilerin 15 yaş ve altı gruba göre daha fazla otokontrol kullandıklarını ortaya koymaktadır. Diğer alt boyutlar arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>.05).

Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi Tablosu

Tablo xxx. Sınav Kaygısı Ölçeğinden Alınan Puanlarla Başarı Testi Puanları Arasındaki İlişkiyi Belirlemek Üzere Yapılan Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi Sonuçları

tbl023

Tablodan da anlaşılacağı üzere, sınav kaygısı ölçeğinden alınan puanlarla başarı testi puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan Pearson Çarpım Moment Korelasyon analizi sonucunda puanlar arasında istatistiksel açıdan p<.05 düzeyinde negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=-.257; p<.05).

Spearman Sıra Farkları Korelasyon Analizi Tablosu

Tablo xxx. Duygusal Zekâ Puanlarıyla Başarı Testi Puanları Arasındaki İlişkiyi Belirlemek Üzere Yapılan Spearman Sıra Farkları Korelasyon Analizi Sonuçları

tbl024

Tablodan da anlaşılacağı üzere, sınav kaygısı ölçeğinden alınan puanlarla başarı testi puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan Spearman Sıra Farkları Korelasyon analizi sonucunda puanlar arasında istatistiksel açıdan p<.05 düzeyinde pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır.

Kaykare (Chi-Square) Analizi Tablosu

Tablo xxx. Sigara Kullanımının Cinsiyet Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare (Chi-Square) Testi Sonuçları

tbl025

Tabloda görülebileceği gibi, sigara kullanımının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare (chi-square) testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (X2=0,505; p>.05).